Phiếu khám bệnh của bệnh nhân trước và sau khi dùng An Nhiên Ẩm

Phiếu khám bệnh của bệnh nhân: Nguyễn Thị Thanh

Phiếu khám bệnh của bệnh nhân: Nguyễn Xuân Hoan

Phiếu khám bệnh của bệnh nhân dấu tên 69 tuổi

Phiếu khám bệnh của bệnh nhân: Võ Duy Lân